Výzva k spoločnému postupu občanov proti skorumpovanému politickému systému

26. srpna 2011 v 19:38 | WarFare |  Ľudia, udalosti
1. september 2011, v Deň Ústavy Slovenskej republiky, verejné
zhromaždenie občanov s názvom Fórum občanov SR - hlas ľudu.
Námestie SNP v Bratislave o 15:00 hod.

Parlamentné politické strany, pomocou svojho privilegovaného postavenia
v spoločnosti, ktoré si samy vytvorili, zneužívajú štátnu moc, odcudzenú
občanom a postupne drancujú štát a menia základné pravidlách fungovania
spoločnosti. Tieto ich aktivity sú zväčša v prospech záujmov veľkých
zahraničných nadnárodných firiem a najbohatších vrstiev spoločnosti,
ktoré sú na tieto politické strany úzko naviazané. Naopak na bežných
občanov dopadajú tieto ich aktivity negatívne. Politickéstranypostupne
demontujúštáta jeho základné funkcie a tým spôsobujú rozvrat
celej spoločnosti.

Ak chceme zabrániť tomuto, pre väčšinu obyvateľov Slovenska negatívnemu
vývoju, je nutné zmobilizovať čo najširšiu verejnosť k účinnému odporu.
Ato čím skôr, aby sa zabránilo ďalším škodám. Politické strany zviedli
Slovensko na cestu úpadku a zobrali si pritom občanov ako rukojemníkov.
Čím skôr sa nám, občanom podarí vyslobodiť svoju krajinu spod chápadiel

moci týchto politických strán a čím skôr sa nám občanom podarí vrátiť
svoju krajinu na cestu prosperity a demokracie, tým skôr sa občania budú
môcť zbaviť biedy, beznádeje a nespravodlivosti, ktorú musí veľká časť
z nich každodenne zažívať vo svojej vlastnej krajine a pred ktorou mnohí
hľadajú útočisko v zahraničí.

V prvom rade treba jasne poukázať na to, že zlý stav, v ktorom sa
Slovensko a jeho občania nachádzajú je spôsobený najmä aktivitami
všetkých politických strán, ktoré sa od roku 1989 postupne vystriedali
v parlamente a vo vládach nad Slovenskom. Všetky tieto politické strany
sústavne parazitujú na občanoch prostredníctvom vysokého daňového a
odvodového zaťaženia, ktorého štruktúra neúmerne dopadá najmä na tých
najchudobnejších (napr. aj suverénne najvyššou DPH na potraviny z celej
EU). Politickým stranám však takéto zdieranie občanov nestačí. Okrem
toho nás, občanov ešte pripravujú rôznymi prostriedkami o náš spoločný
štátny majetok a navyše popri tom nás ešte aj sústavne zadlžujú.

Tento zlý stav môže byť napravený iba tým, že si občania vezmú späť
do svojich rúk moc na štátom a odoberú ju politickým stranám. Politické
strany sa po roku 1989 zmocnili moci nad štátom podvodom, bez súhlasu
občanov a sami si ju privlastnili v Ústave SR, ktorú si sami pre seba
napísali a ktorú im občania nikdy referendom neschválili. Občania
teda nikdy neodovzdali svoju moc, ktorú Nežnou Revolúciou odobrali
KSČ, ani Národnej Rade SR, ani Vláde SR. Ústava SR, táto základná
zmluva štátu a občanov nebola občanmi nikdy podpísaná, podpísali si
ju iba politické strany samotné. Tie istépolitickéstrany, ktoré
túto podvodnú Ústavu aj vytvorili a to tak, aby im vyhovovala a aby
im neskôr umožnila získať moc nad štátom. A preto, keďže táto
zmluva nebola jednou zo strán - občanmi referendom podpísaná, je
celá od začiatku neplatná a pre občanov irelevantná.

Politické strany sa prostredníctvom tohto podvodu, tejto Ústavy SR
podvrhnutej občanom a prostredníctvom NR SR a vlády SR, ktoré
na jej základe následne obsadili, zmocnili celej štátnej moci. Moc
týchto politických strán a ich inštitúcií je však podoprená iba Ústavou
SR, ktorá však nikdy nebola občanmi samotnými v referende uznaná.
Preto moc politických strán, NR SR, ako aj Vlády SR nie je pre občanov
SR záväzná a teda ani zákony NR SR a rozhodnutia Vlády SR a štátnych
orgánov SR definovaných v tejto Ústave nie sú pre občanov SR záväzné.

Z rovnakých dôvodov pre občanov nie sú záväzné ani zákony vzniknuté
pred schválením tejto Ústavy. ako napr. tie, ktoré vznikli v časoch ČSSR,
ktorej štátne inštitúcie taktiež nemali referendom odobrenú základnú
zmluvou štátu s občanmi. Zákony a nariadenia, ktoré tieto inštitúcie
vydávali sú teda pre občanov SR rovnako nezáväzné - irelevantné tak,
ako zákony a nariadenia súčasných inštitúcií - NR SR a Vlády SR.

Vzhľadom na uvedený podvod politických strán na občanoch a sústavné
zneužívanie štátnej moci politickými stranami je preto potrebné, aby
aj dnes občania zobrali štátnu moc, ktorá im bola týmito politickými
stranami odcudzená, do vlastných rúk tak, ako ju v roku 1989 odobrali
Komunistickej Strane Československa. Znovu je rovnako potrebné a
naliehavé zorganizovať čo najširšiu verejnosť, aby nenásilnými
demonštráciami, blokádami ulíc a námestí, organizovanou občianskou
neposlušnosťou, štrajkmi až po generálny štrajk, zabránila politickým
stranám, ich členom a nominantom, aby ďalej ovládali štát a spôsobovali
občanom ďalšie škody.

Je v záujme všetkých občanov Slovenska, ktorí sa neorganizujú v žiadnej
politickej strane, aby sa nepodieľali a naopak bránili výkonu štátnej moci
všetkých štátnych inštitúcií, ktoré sú obsadené a kontrolované straníkmi
a politickými nominantmi a aby týmto spôsobom, prispeli k tomu,aby sa
všetci straníci a politickí nominanti v čo najkratšom čase vzdali svojich
funkcií a svojej moci nad štátom a občanmi. Je nemorálne, aby straníci
všetkých parlamentných strán, ktorých je dohromady menej ako 50 tisíc
(t.j. menej ako 1% občanov) si pre seba uzurpovalo všetku štátnu moc,
všetky štátne majetky a všetky prostriedky štátu, patriace všetkým
občanom SR.

Avšak ani odstavenie súčasných politických strán od štátnej moci
nevyrieši podstatu problému. Bez zmien súčasného systému zastupiteľskej
demokracie,by časom prišli nové politické strany a noví politici, ktorým
by tento systém opäť umožnil konanie proti záujmom občanov. Bez zmeny
systému by sa opäť k moci dostali nové politické strany a noví politici,
ktorí by znovu mohli zohľadňovať viac svoje vlastné záujmy a záujmy
veľkých zahraničných nadnárodných firiem a najbohatších vrstiev
spoločnosti, ako záujmy občanov.

Zmenu systému v prospech občanov však môžu spraviť iba občania,
pretože táto zmena je iba v ich záujme. A môžu ju dosiahnuť iba
tým, že sa sami stanú skutočnými nositeľmi moci v krajine, skutočnými
vlastníkmi a zodpovednými správcami svojej krajiny. Ak hlavné a
posledné slovo pri riešení akejkoľvek politickej otázky budú mať občania.

Na splnenie týchto podmienok všakbudenutné v prvom rade vykonať
kompletnú revíziu Ústavy SR tak, aby mohla byť štátna moc dôsledne
odobraná skorumpovaným politickým stranám a aby mohla byť celá
priznaná občanom.Vytvorenie takejto novej Ústavy však nie je možné
prostredníctvom súčasných štátnych inštitúcií ovládaných súčasnými
politickými stranami. Nie je preto možné žiadať, aby túto revíziu Ústavy
vykonala NR SR, táto hlavná bašta moci súčasných politických strán.
Na vytvorenie návrhu novej Ústavy, ktorá dôsledne odoberie odcudzenú
štátnu moc politickým stranám a vráti ju späť občanom budepotrebné
vytvoriťnovéústavodarnézhromaždenie-Snem Občanov SR.

Aby tento Snem Občanov SR naozaj priznal všetku štátnu moc občanom
vo svojom návrhu Ústavy, ktorý vytvorí, musia byť splnené také podmienky,
aby občania a nie politické strany mali v rukách kontrolu nad týmto
snemom. To sa dosiahne iba vtedy, ak občania budú môcť účinne vetovať
zákony tohoto Snemu, ktoré nie sú v ich záujme, pomocou referenda za
podmienok, ktoré nebudú horšie ako majú občania Švajčiarka. Referendum
preto musí byť vyhlásené ak o to petíciou požiada 1% občanov (2% v prípade
občianskej iniciatívy na návrh nového zákona, alebo zmeny ústavy).
V referende občania rozhodujú prostou väčšinou hlasov zúčastnených
občanov - a to bez akýchkoľvek podmienok minimálnej účasti na platnosť
referenda a iných obmedzení referenda - tohoto základného práva a
nástroja moci v rukách občanov.

Občania (a nie politické strany) musia mať taktiež vo svojich rukách
nielen kontrolu nad celým Snemom, ale aj kontrolu nad každým jedným
poslancom Snemu - zástupcu občanov. Preto vo voľbách do Snemu musia
občania samotní (a nie politické strany) vybrať kandidátov vo voľbách
do tohto Snemu. Najjednoduchšie je to možné zrealizovať tak, že si vo
voľbách občania v každej časti Slovenska, v každom okrese, spomedzi
seba zvolia svojho jedného zástupcu do Snemu Občanov SR tak, že si
priamo (bezstraníckychkandidátok) vyberúsvojhozástupcuzo všetkých
uchádzačov, ktorí ich chcú v Sneme zastupovať. VSneme potom bude
79 občanmi priamo volených zástupcovobčanov(zkaždéhookresujeden).

Aby občania nestratili ani po voľbách kontrolu nad týmito svojimi zástupcami
v Sneme (tak ako je tomu v súčasnom parlamente, ovládanom politickými
stranami), mali by mať možnosť kedykoľvek svojich zástupcov v Sneme
odvolať, ak prestanú v Sneme reprezentovať ich vôľu alebo ich záujmy,
alebo ak nebudú spokojní s ich prácou. V okrese, v ktorom občania budú
nespokojní s prácou svojho poslanca, si ho petíciou a následným okresným
referendom budú môcť vymeniť.

Takýmto spôsobom budú mať občania, a nie politické strany, plnú kontrolu
nad týmto ústavodarným zhromaždením -SnemomObčanovSR. Po tom,
čo sa zástupcovia občanov v tomto Sneme dohodnú na novom znení Ústavy,
ktorá reálne odoberie moc politickým stranám a prizná ju občanom,
vyhlási Snem Občanov SR referendum, v ktorom občania budú môcť
tento nový návrh Ústavy odobriť.

Ak občania budú s daným návrhom Snemu spokojní a v následnom
referende uznajú (ratifikujú) tento návrh Snemu za svoju novú Ústavu
SR, získa Slovensko prvý krát vo svojej histórii základný dokument
štátu odobrený občanmi. Na základe tejto novej Ústavy potom bude
môcť prebehnúť transformácia štátnych inštitúcií a zákonov v prospech
občanov. Potom budú občania SR prvý krát vo svojej histórii môcť žiť
v právnom demokratickom štáte.

Ak si následne občania SR budú chrániť svoju novú Ústavu SR,
túto svoju základnú zmluvu so štátom tak, aby nebola zmenená bez
súhlasu občanov v referende, potom budú môcť občania SR žiť v právnom
a demokratickom štáte natrvalo.

Táto výzva bude prečítaná dňa 1. septembra 2011 v Deň Ústavy Slovenskej
republiky na verejnom zhromaždení občanov s názvom Fórum občanov SR
- hlas ľudu, ktoré sa uskutoční na námestí SNP v Bratislave o 15:00 hod.

V rámci tohto Fóra občanov SR prebehne aj diskusia občanov na ktorej
sú vítaní všetci občania SR. Ak sa Vám táto výzva páči, dajte o nej vedieť
aj svojim priateľom a známym. Ďakujeme.

Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=181258568609373

"Fórum občanov SR
Čas 1. septembra · 15:00 - 17:00
Miesto Bratislava
nám. SNP

Ďalšie informácie:

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia
(v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších
predpisov)

Vážení občania!
Dňa 01. septembra 2011 o 15:00 hod. na Deň Ústavy Slovenskej republiky sa
uskutoční na námestí SNP v Bratislave zhromaždenie Fórum občanov SR - hlas
ľudu, aby sme prejavili svoju nespokojnosť a nesúhlasný postoj k vláde SR.
Zhromaždenie organizujú nezávislí a nespokojní občania! Zhromaždenie je
v zmysle zákona vopred ohlásené a povolené."

Za organizačný výbor Fóra občanov SR - hlasu ľudu:
Marián Orávik

Čítajte tiež:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Emil Emil | E-mail | 26. srpna 2011 v 20:14 | Reagovat

Islandskou cestu vidím jako jedinou možnou.

2 Presporak Presporak | E-mail | 2. září 2011 v 2:01 | Reagovat

Podstatou priamej obcianskej demokracie je jednota ,pretoze len tak mozeme byt uspesni.Som rad,ze cca 22 rokov od neznej,sa otvorili konecne oci a mnohi sa dostali z blata do kaluze.Politici ako nadludia,pre nich bezne zakony neplatia?!

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama