Americké firmy sa vyhrážajú globálnym výpadkom internetu

7. ledna 2012 v 17:33 | WarFare |  Správičky
O cen­zú­re inter­ne­tu sa v pos­led­nom ča­se ve­ľa ho­vo­rí aj v Spo­je­ných
štá­toch v sú­vis­los­ti s prip­ra­vo­va­ným zá­ko­nom SO­PA (Stop On­li­ne
Pi­ra­cy Act). Je­ho zá­me­rom je boj pro­ti inter­ne­to­vé­mu pi­rát­stvu
a pod­ľa návr­hu bu­de za ob­sah strán­ky zod­po­ved­ný pos­ky­to­va­teľ
služ­by. Poš­ko­de­ný sa mô­že ob­rá­tiť na súd, kto­rý mô­že ce­lý web
za­blo­ko­vať. Služ­by ako YouTu­be, Vi­meo či Flickr ča­ka­jú po schvá­le­ní
toh­to zá­ko­na znač­né ťaž­kos­ti.

Inter­ne­to­vé fir­my sa pre­to spo­ji­li do zdru­že­nia Net­Coa­li­tion. Me­dzi
čle­nov pa­tria aj Goog­le, Yahoo, Pay­Pal, eBay, Fa­ce­book, Twit­ter,
Lin­ke­dIn, Foursquare, AOL a ďal­ší. Šéf koa­lí­cie Mar­kham Eric­kson
pre server foxnews.com vy­hlá­sil, že uva­žu­jú o pro­tes­te vo for­me
do­čas­né­ho po­zas­ta­ve­nia slu­žieb (tzv. blac­kout). Ak vez­me­me do
úva­hy ich tr­ho­vý po­diel, mô­že ísť o úpl­né ochro­me­nie inter­ne­tu.
Čítaj viac: itnews.sk
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama